KVKK

CANLAR MEKATRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Canlar Mekatronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Canlar Mekatronik” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin “Şirket” tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.canlarmekatronik.com.tr/kvkk İnternet adresinde yer alan Canlar Mekatronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, Şirket binamızın ve tesislerimizin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda Şirket’in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari – iş güvenliğinin temini amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak; tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket binalarımızı ve tesislerimizi ziyaretiniz esnasında Şirketimiz tarafından fiziki yöntemler ile Şirketimizin meşru menfaatine ilişin hukuki sebebi doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiriniz;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
    Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurulanınızı, www.canlarmekatronik.com.tr/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün (30) içinde başvurulanız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.