KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni

1. Aydınlatma Metni'nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş ("Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş" ve/veya "Şirket"), müşterilere ilişkin kişisel veriler açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında "veri sorumlusu" Sıfatını haiz olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun ve ilgili tüm mevzuat uyarınca Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş tarafından gerçekleştirilen müşterilerinn kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. Madde başlığı altında sıralanan ve betimlenen haller için açık rızalarının alınması amaçlanmaktadı.

 

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilere ulaşmak ve faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimleri tarafından,programlanması yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,takibi Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş tarafından Ticari faaliyetlerin gerçekleştirmesine yönelik ilgili iş birimlerinin çalışmalarının yapılması ve tüm bunlara bağlı olarak ilerleyen süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş 'ın Ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve bu planların hayata geçirilmesi, Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş'ın ve Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin tam temini ile Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş'ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin Beğeni, ihtiyaç, kullanım amaç ve alışkanlığı ,beklenen maksimum fayda gibi temel beklentilerini tespit etmek ve bu doğrultuda kişiselleştirme, için hedef ve yol haritası oluşturma ve uygulamaya geçirime ve işlevselliğini arttırmak adına Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş adresinde yer alan Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'dan ayrıca ve açıkca ulaşılabilecektir.

 

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

İlgili Kanun'un 5/2 ile 6/3 maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş.tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; Müşterilere yönelik yeni aktivite ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, şirketin geliştirdiği ve pazarladığı ürün ve arge için hedef müşteri kitlenin belirlenmesi, müşteri hareketlerini takip ile onların deneyim ve dolayısı ile elde edecekleri olumlu sonuçları arttırıcı müşterilerin site üzerindeki aksiyonlarından hareketle şirketin diğer müşterielerine yönelik olarak hedef ve icraatlerini geliştirmesine,yön verilmesine ve Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş'ya ait internet sitesi İşleyişinin, düzeninin müşterilerin talep ve ilgisine göre değiştirilmesi ve geliştirilmesi ve Müşteri tercih,ilgi, beğeni, ve ihtiyaçlarına uygun ölçüde bireyselleştirilmesi, direkt veya dolaylı pazarlama, bireye özgü pazarlama ve yeniden pazarlama çalışmalarının yürütülmesi, bireye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama işlemlerinin yürütülmesi, saha ve market araştırmaları, müşteri beğeni, ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre yol haritası çizilmesi, akabinde şirket ile müşteri arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için çizilen yol haritasını uygulamaya koymak amaçları da dahil olmak üzere Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş'ın Ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması, uygulanması ve bu ürün ve hizmeti tercihte kalıcı devamlılık oluşturulması ile arttırılması amacıyla Müşteri'nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni'nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması , iş süreçlerinin yürütülmesi ve devamlılığı Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ve iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile Sınırlı ölçüde ve yasa ile ilgili mevzuata uygun olarak paylaşılabilecektir.

 

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler yukarıda belirtilen hukuki sebep ve ölçüde elektronik ortamı ziyaret sırasında da ilgili Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni'nde belirtilen amaçlar ölçüsünde yasal mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş adresinde yer alan Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Canlar Mekatronik San. ve Tic. A.Ş'ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Canlar Mekatronik KVK İtiraz Başvurusu

Haber Bültenimize Üye Olun